Z histórie regiónu a lesníctva

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnikPorta Rusica

skcsendehupl

Z histórie regiónu a lesníctvaNapriek okrajovej geografickej polohe na samom severovýchode Slovenska sa dejiny tohto regiónu viažu a boli celé stáročia ovplyvňované všetkými významnými udalosťami v histórii jednotlivých štátnych útvarov a Európy.

V dobách raného uhorského štátu bola táto oblasť veľmi riedko osídlená. K podstatnej zmene dochádza v súvislosti s kráľovským rozhodnutím Karola Róberta, ktorý v roku 1317 daroval rodu Drughetovcov rozsiahle majetky na severovýchodnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Drughetovci na svojom neobývanom území začali postupne usadzovať valašských gazdov - kenézov.

Od tohto obdobia až po začiatok 15. storočia, keď sa datuje ukončenie druhej vlny valašskej kolonizácie, dochádza k osídľovaniu tohto územia a z tohto obdobia pochádzajú prvé písomné zmienky vzniku jednotlivých osád a dedín.
Od prvých počiatkov osídľovania tohto regiónu človek získaval z tunajších lesov všetko, čo potreboval k svojmu životu. Pôvodné pralesy sa stali prekážkou pri získavaní poľnohospodárskej pôdy a rozvoja valašského dobytkárstva. Dochádzalo ku klčovaniu lesov a ich premene na ornú pôdu, lúky a pastviny. Tento proces trval niekoľko storočí a rozhodujúcou mierou sa podieľal na vyformovaní prírodného prostredia a krajinného rázu tohto regiónu, ako ho poznáme v dnešnej podobe.

Z histórie regiónu a lesníctvaHlavnou živiteľkou tunajšieho obyvateľstva bola pôda a jej produkty či už z poľnohospodárskej výroby alebo z lesov. Základy modernejšieho a cieľavedomejšieho obhospodarovania lesov sa začínali vytvárať po skončení 2. svetovej vojny.

Povojnový vývoj a celospoločenské zmeny do dnešných dní mali a majú vplyv na hľadaní primeraného modelu pre potreby správy a riadenia tak špecifického územia a výrobných odvetví, ako sú lesníctvo a poľnohospodárstvo.


Obhospodarovanie lesov štátnymi organizáciami sa traduje od roku 1946, kedy bola zriadená Vnútená správa skonfiškovaných lesných majetkov v Stakčíne. V roku 1947 došlo k prvej reorganizácii, v rámci ktorej boli vytvorené Správy štátnych lesov v Uliči a Stakčíne, čim boli položené základy obhospodarovania lesov lesnými závodmi Ulič a Stakčín.
Tieto závody prešli rôznymi organizačnými zmenami, ktoré boli vykonané v odvetví lesného hospodárstva.

Najdôležitejšie medzníky medzi rokmi 1947 - 2007:

  • 1947 - Vznik Správy štátnych lesov v Uliči.
  • 1952 - K 1.1.1952 bola v rámci reorganizácie zriadená Správa lesného hospodárstva v Uliči, ku ktorej bol pričlenený bývalý Lesný závod Dúbrava.
  • 1956 - V dôsledku reorganizácie bol vytvorený Lesný závod Ulič so šiestimi polesiami a expedičným skladom.
  • 1973 - Na základe medzirezortnej dohody dvoch ministerstiev bol vytvorený Lesopoľnohospodársky závod Ulič s cieľom riešiť poľnohospodársku výrobu v podhorských oblastiach Východoslovenského kraja.
  • 1981 - Došlo k rozdeleniu závodu na dva samostatné závody - Lesný závod Ulič a Poľnohospodársky závod Ulič.
  • 1986 - Z týchto dvoch závodov bola vytvorená nová organizačná jednotka s novým názvom - Lesopoľnohospodársky majetok, národný podnik Ulič.
  • 1988 - Na základe zákona o štátnom podniku vzniká terajší LPM Ulič, š.p.

 

UPOZORNENIE

Tento web používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

logo

 

Vaše aktivity v tejto sekcii sú monitorované.

 https

 

created by: Marek Sarvas