Poslanie podniku

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnikPorta Rusica

skcsendehupl

LESNÍCKA ČINNOSŤ


Lesnícka činnosť je rozhodujúca v hospodárení podniku. Túto činnosť vykonáva na výmere 24 795 ha, z čoho výmera porastovej pôdy činí 23 851 ha. Hospodárske lesy zaberajú výmeru 18 585 ha, pričom obnovou LHP sa ich výmera znižuje v prospech ochranných lesov a lesov účelových.
Základnou úlohou lesníckej činnosti je pestovanie lesov, obnova a výchova mladých lesných porastov za účelom dosiahnutia vysokoprodukčných, odolných a vhodne drevinovo zastúpených lesných porastov v súlade s vypracovanými lesnými hospodárskymi plánmi.
Objem ťažby dreva sa pohybuje na úrovni 90 000 m3. Obnovná ťažba iba mierne prevyšuje ťažbu výchovnú. Je tu nevhodná štruktúra lesných porastov s vysokým zastúpením vekovo mladších skupín. Výchovné ťažby sú vykonávané na výmere cca 1 000 ha. Pomerne vysoké nároky sú kladené na pestovnú činnosť. Ročne sa obnoví okolo 90 ha lesa, z toho umelou obnovou 40 ha. Našim cieľom je zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy. Veľká pozornosť je venovaná aj ochrane mladých lesných porastov. Ročné úlohy na výkone prerezávok sa pohybujú okolo 700 ha.

DREVÁRSKA PILIARSKA VÝROBA


Táto činnosť úzko nadväzuje na ťažbovú činnosť. V rámci diverzifikácie podnikateľských aktivít má podnik vybudovanú drevársku výrobu v Stakčíne. Na píle vykonávame ročne porez cca 3 500 m3 piliarskych výrezov dreviny buk. Táto výroba sa v podmienkach podniku vykonáva od roku 1992 a postupne sme základnú piliarsku výrobu dobudovali o prírezovňu nábytkových hranolkov, sušiarenské kapacity a predhobľovacie kapacity. Hlavné výrobné zameranie je výroba nábytkových hranolkov pre nábytkárske závody.
V rámci drevárskej výroby máme efektívne zhodnotenie vyprodukovaného odpadu - pilín, ktoré používame na spaľovanie a výrobu tepelnej energie. Prevádzkou tejto výroby sa nám podarilo udržať zamestnanosť, etablovať sa na trhu s drevárskymi výrobkami a čiastočne riešiť výkyvy pri odbyte bukových piliarskych výrezov.

POĽNOHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ


POĽNOHOSPODÁRSKA ČINNOSŤPoľnohospodárska výroba rastlinná je zameraná na dopestovanie kvalitných objemových krmovín pre výživu hovädzieho dobytka, ktorého chov je nosným programom celej poľnohospodárskej činnosti.

Výmera intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy je 2 028 ha, z čoho 332 ha pôdy je ornej. Pestovanie obilovín je na ústupe. Podnik sa intenzívnejšie venuje krmovinárskemu programu. Využíva agroenviromentálny program zameraný na intenzitu a ekológiu poľnohospodárskej výroby.
V živočíšnej výrobe podnik je zameraný na chov hovädzieho dobytka kombinovaného typu slovenského strakatého dobytka. Nosným programom celej živočíšnej výroby je produkcia a dodávka mlieka. Máme uznaný chránený chov tohto plemena a v ukazovateľoch reprodukcie, úžitkovosti na dojnicu a kvalite mlieka patríme k najlepším v regióne. Úžitkovosť na dojnicu je cca 4 000 litrov/dojnicu a ročne odpredávame dva milióny litrov mlieka.

UPOZORNENIE

Tento web používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

logo

 

Vaše aktivity v tejto sekcii sú monitorované.

 https

 

created by: Marek Sarvas