Kódex LPM Ulič, š.p.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnikPorta Rusica

skcsendehupl

ETICKÝ KÓDEX

Organizácia Lesopoľnohospodársky podnik Ulič, š.p. (ďalej len LPM Ulič, š.p.) vznikla zakladacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva a výživy SR Bratislava zo dňa 30.06.1988, č. 5150/1988-63 ORP. Štátny podnik je účelovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a výživy SR.

Jeho hlavným poslaním je hospodársky využívať lesnú a poľnohospodársku pôdu .

Štátny podnik je moderná spoločnosť, ktorá dokáže na vysokej úrovni plniť svoje úlohy, staviac do stredu svojho záujmu ochranu človeka a jeho prostredia, aby sa tak mohla znova vytvoriť potrebná rovnováha medzi činnosťou človeka a kvalitou životného prostredia.

Štátny podnik využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté za dobu svojej existencie, šíri ich a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti lesníctva a poľnohospodárstva na Slovenska.

Všetky vyššie spomenuté atribúty sa naša organizácia snaží dosahovať na základe etického postoja a korektných vzťahov, ktoré sú uvedené v tomto etickom kódexe.

Etický kódex má slúžiť predovšetkým ako interný firemný manuál záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich pre našu spoločnosť. Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou.

Etický kódex sa vzťahuje bez rozdielu na všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať etické princípy a v prípade ich porušenia budú čeliť následkom svojho správania.

Hlavným dôvodom pre vypracovanie Etického kódexu bolo:

 • eliminovať nevhodné praktiky, ktoré spôsobujú pokles záujmu o spoločnosť,
 • zabrániť a odhaľovať korupčné správanie  
 • objasniť politiku firmy v chúlostivých situáciách,
 • posilniť vnútropodnikovú disciplínu,
 • pozitívne motivovať našich zamestnancov posilnením ich vedomia, že pracujú v etickom prostredí s jasnými pravidlami platnými pre každého z nich.

PRINCÍPY ETICKÉHO KÓDEXU

Vzťahy na pracovisku

 

Vzťahy na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Princíp čestnosti, férovosti, spravodlivosti, zodpovednosti, rešpektovania základných ľudských práv a princípov je neodmysliteľnou súčasťou tohto kódexu a platí aj pre nižšie spomenuté vzťahy (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy so štátnymi a verejnými inštitúciami ako aj vzťahy s konkurenciou).

Zamestnanci chránia dobré meno spoločnosti a jej záujmy. Neobohacujú sa na úkor spoločnosti. Chránia duševné aj materiálne vlastníctvo firmy. Využívajú ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanovené inak. Zamestnanec má právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov či sankcií.

Zamestnanec je povinný informovať spoločnosť o dôležitých faktoch týkajúcich sa predmetu činnosti spoločnosti, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na ďalšiu činnosť a rozvoj spoločnosti.

Štátny podnik považuje zatajovanie takýchto informácií za nemorálne. Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spoločnosti sa považujú za vysoko dôverné.

 

Bezpečnosť práce

 • Zamestnanci musia dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá našej spoločnosti ako aj bezpečnostné pravidlá práce dané slovenskou legislatívou. Spoločnosť zabezpečí zaškolenie svojich pracovníkov a očakáva plnenie všetkých nariadení. Porušenie pravidiel sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Diskriminácia

 • Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky.
 • Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a ženám aj mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosť o ne.
 • Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení priamej alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na výkon prác vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe práce, ktorú má zamestnanec vykonávať.

Detská a nútená práca

 • Naša spoločnosť bezpodmienečne odmieta všetky formy detskej a nútenej práce.
 • Tiež očakávame rovnaký prístup aj od našich partnerov, dodávateľov a subdodávateľov. Veríme, že budú rešpektovať a chrániť ľudské práva, nebudú tolerovať nútene práce a budú odmietať a zároveň sa nebudú zúčastňovať na využívaní detskej práce, alebo ťažiť z jej využívania.

Sexuálne obťažovanie

 • Nevhodné správanie sexuálnej povahy alebo iné sexuálne založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov pri práci, vrátane správania nadriadených a spolupracovníkov, je neprijateľné a zakázané.
 • Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.

Motivácia zamestnancov

 • Spoločnosť sa snaží o správnu motiváciu svojich zamestnancov. Cieľom motivácie je v prvom rade dosiahnuť trvalo vysokú úroveň ich výkonu. Správne motivovaný zamestnanec je pre firmu nenahraditeľný a prispieva k jej samotnému rozvoju. Veľký dôraz kladieme na vzdelávanie a rozvíjanie vedomostí, schopností a zručností svojich zamestnancov.

 

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Profesionálne, korektné, zdvorilé dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú nesmierne dôležité pre ďalší rozvoj spoločnosti. Tieto vzťahy musia fungovať bez akejkoľvek diskriminácie či zvýhodňovania jednej či druhej strany. Sú založené na plnení vopred dohodnutých zmluvných podmienok a pravidiel.

Informácie týkajúce sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov nie sú poskytované tretej strane. Sú považované za obchodné tajomstvo, a preto sú chránené. Ich zverejnenie je sankcionované.

 

Vzťahy so štátnymi a verejnými inštitúciami

Spoločnosť sa riadi všeobecne platnými legislatívnymi pravidlami, normami a zákonmi danými štátom. Úzko spolupracuje s obcou, mestom aj krajom na spoločných projektoch a podporuje ich aktivity, ktoré sú zhodné s politikou a predmetom záujmu spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať včasné a pravdivé informácie, riadne platiť dane, vedome sa nedopúšťať daňových únikov a dodržiavať všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.

 

Vzťahy s konkurenciou

Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi a v záujme uchovávania dobrého mena. So všetkými konkurentmi rokuje ako s rovnocennými subjektmi.

 

Konflikt záujmov

Zamestnanci sa nesmú zapájať do činností, ktoré predstavujú konflikt záujmov. Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o skutočnosti, že jeho rodinný príslušník je zamestnancom alebo zamestnávateľom / majiteľom konkurenčnej spoločnosti alebo spoločnosti s podobným predmetom činnosti.

 

Spoločenská zodpovednosť firmy

Štátny podnik od svojho založenia sústredil svoju pozornosť na komunitu, v ktorej pôsobí, ako aj na životné prostredie. Neustále sa snaží rozvíjať aktivity týmito smermi a byť spoločensky zodpovedným. Stará sa o neustály rozvoj životnej úrovne v spoločnosti, v ktorej žijeme a pre ktorú pracujeme. Naši zamestnanci sú hlavnými nástrojmi tejto komunikácie. Spoločenská zodpovednosť je určitý stav myslenia našej spoločnosti a premieňania myšlienok na realitu.

 

Životné prostredie

 • Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu životného prostredia svojim správaním a podporou aktivít zameraných na jeho osvetu a ochranu.

 

Všeobecné zásady

Etický kódex slúži ako interný firemný manuál záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich pre našu spoločnosť. Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou.

Etický kódex sa vzťahuje bez rozdielu na všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať etické princípy a v prípade ich porušenia budú čeliť následkom svojho správania.

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa etického kódexu má každý zamestnanec právo žiadať o vysvetlenie personálne oddelenie.

Každý zamestnanec je povinný nahlásiť neetické správanie iného zamestnanca svojmu priamemu nadriadenému, ktorý rozhodne o ďalšom postupe riešenia problému.

UPOZORNENIE

Tento web používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

logo

 

Vaše aktivity v tejto sekcii sú monitorované.

 https

 

created by: Marek Sarvas