Poľovníctvo a ochrana prírody
     Lesnatosť regiónu, jeho nízka ľudnatosť a jedinečné prírodné prostredie predurčujú toto územie na výskyt a dobré životné podmienky mnohým živočíchom čo do počtu i druhového zloženia. Veľmi dobré životné podmienky od nepamäti tu našli veľké mäsožravce. Stálym obyvateľom našich lesov je medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid a mačka divá.  Populácia vlka sa zachovala v tunajších podmienkach aj v období, keď vlk bol v celej Západnej Európe, ale i takmer na celom Slovensku vyhubený. Podobne je to i s medveďom hnedým. V osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bola tunajšia populácia doplnená o medveďov zo Stredného Slovenska
Z raticovej zveri najlepšie podmienky na chov sú pre karpatského jeleňa. V poslednom období sa zvýšili stavy srnčej a diviačej zveri a najmä u diviačej zveri sú výborné genetické predpoklady na dosahovanie špičkových trofejových hodnôt. V súčasnom období sa tu objavujú aj staronoví obyvatelia týchto hôr, los európsky a zubor hôrny, ktorí sa k nám dostali zo susedného Poľska.
       V súčasnej dobe podnik obhospodaruje dva réžijné revíry o celkovej výmere 8 814 ha a po počiatočných problémoch nadviazal spoluprácu s niektorými užívateľmi susediacich revírov. Táto spolupráca začína prinášať ovocie v podobe stabilizácie stavov zveri a ich  postupného zvyšovania. Podnik má spracované a realizuje dlhodobé koncepcie pri obhospodarovaní svojich revírov. Úroveň chovu a starostlivosti o zver je na veľmi dobrej úrovni. Máme vybudované ubytovacie zariadenia v prekrásnom prírodnom prostredí, ktoré ponúkame našim poľovníckym hosťom v rámci poplatkového odstrelu, ale aj iným návštevníkom mimo hlavnej poľovníckej sezóny
       V blízkosti horskej chaty Grófske chyžky v Novej Sedlici a lokalite chaty Roveň v Kalnej Roztoke sú vybudované vodné nádrže, ktoré sú súčasťou krásnej scenérie ich okolia a zároveň domovom mnohých vodných živočíchov a vodného vtáctva.

K ochrane prírody

     Umnou prácou celých generácií lesníkov ako aj ich blízkemu vzťahu k prírode sa na tomto kúsku Slovenska zachovalo územie s mimoriadnymi prírodnými  hodnotami. Lesníci  z Uliča boli medzi prvými zakladateľmi spolkov ochrancov prírody a majú nemalú zásluhu na vzniku prírodných rezervácií ako Stužica, Riaba Skala, Havešová a Rožok. Boli to tí, ktorí už nie sú medzi nami, ale je našom povinnosťou ich spomenúť a a to najmä Ing. Miroslav Poliščuk, Gabriel Láclav, Michal Legdan, Michal Mika a mnohí ďalší.
     Na území obhospodarovanom podnikom bolo vyhlásených sedem národných a dvanásť prírodných rezervácií. Najväčšia je národná prírodná rezervácia STUŽICA, ktorá má výmeru 761 ha, nachádza sa v katastrálnom území obce Nová Sedlica a bola vyhlásená za účelom ochrany ojedinelého komplexu pralesovitých bukových a jedľovo-bukových lesov s pralesovitou štruktúrou. V tejto NPR sa vyskytuje jedľa biela s mimoriadnym hrúbkovým a výškovým rozpätím, ktoré je ojedinelé aj v medzinárodnom meradle.
     Osobitnú pozornosť púta geologicky vzácny zosuv pod vrcholom Riabej Skaly s výskytom vzácnych druhov rastlín  a živočíchov. Z vrcholu Riabej Skaly je jedinečná vyhliadka na rozsiahle a súvislé lesné spoločenstvá troch krajín - Poľska, Ukrajiny a Slovenska, ktoré sa tiahnu niekoľko desiatok kilometrov na všetky svetové strany.
     Na vrcholoch Pľaše, Ďurkovca, Zbojského Beskyda a Stinskej sa nachádzajú vzácne lúčne spoločenstvá, tzv. poloninské lúky. Práve podľa nich bol pomenovaný Národný park POLONINY, ktorý bol vyhlásený v roku 1997. Národný park má výmeru 29 805 ha a jeho ochranné pásmo 10 973 ha. Už júli roku 1998 mu bola udelená prestížna cena DIPLOM RADY EURÓPY za mimoriadne prírodné hodnoty a príkladnú starostlivosť o územie.
     Lesníci a poľnohospodári pracujúci v Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič sa rozhodujúcou mierou podieľali a podieľajú na reálnej starostlivosti o dané územie a právom sú hrdí na výsledky svojej práce.
     V júli 2007 Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise NPR Stužica, Rožok a Havešová do Svetového zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva.